bn
anh_2
12345
39c677623144cc1a9555
Hotline: 0982718683 - 0911333578

Tin tức cổ đông

 

- Thông báo mời họp và CBTT tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.pdf (15h:10 ngày 03/4/2024)

-  Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm_2024.xlsx (14:59:45 PM; 03/4/2024)

- Danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.xlsx (14:35:45 PM; 13/7/2023)

- Thư mời họp và CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 .pdf (16:12:28 PM; 04/04/2023)

- Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường nhiên năm 2023.xlsx (16:48:36 PM; 29/03/2023)

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.pdf (14:50:38 PM; 08/03/2023)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.pdf (08:38:39 AM; 17/05/2022)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.rar (14:30:36 PM; 31/03/2022)

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2022.rar (8:7:36 AM; 31/03/2022)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHĐCĐ Thường nhiên năm 2022.pdf (16:45:34 PM; 23/02/2022)

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.pdf (14:55:39 PM; 09/07/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.pdf (16:50:39 PM; 11/05/2021)

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021.pdf (16:58:36 PM; 02/04/2021)

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021.rar (12:58:36 PM; 02/04/2021)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.rar (12:46:39 PM; 02/04/2021)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu phục vụ Đại hội gửi trước cho cổ đông.rar (15:42:29 PM; 04/6/2020)

Thông báo tạm hoãn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .pdf (8:05:29 AM; 14/04/2020)

tài liệu phục vụ Đại hội gửi trước cho Cổ đông .pdf (16:36:26 PM; 08/04/2020)

Tài liệu phục vụ Đại hội gửi trước cho Cổ đông.rar (1:55:26 PM; 08/04/2020).

Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020.rar (1:50:26 PM; 08/04/2020).

Thông báo thủ tục nhận cổ tức năm 2018.pdf (8:10:13 AM ngày 31/5/2019)

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.pdf (20/04/2019:14:53:19)

Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐ CĐTN 2019.rar (10/04/2019)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.rar (09/04/2019: 13:09:36)

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên_2019.pdf (09/4/2019: 13:08:42)

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2018

Thông báo Đại hội cổ đông năm 2018 

Bộ tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2018


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

MST: 3100488562; Tel: 0232 3889288; Email: unrencoquangbinh@com.vn