bn
anh_2
12345
39c677623144cc1a9555
Hotline: 0982718683 - 0911333578

Công bố thông tin

 

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.pdf (17h30 ngày 25/4/2024)

- Thông báo mời họp và CBTT tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.pdf (15h:06 ngày 03/4/2024)

- CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.pdf (14:45 ngày 06/3/2024)

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.pdf (15:28 ngày 29/01/2024)

- CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2023 (2023-11-16 16:29)

- CBTT: Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.pdf (14:07:26 PM; 28/7/2023)

- CBTT: Về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.pdf (17:07:25 PM; 17/7/2023)

- CBTT: Danh sách chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.xlsx (14:31:22 PM; 13/7/2023)

- CBTT: Thông báo thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh.pdf (16:37:25 PM; 28/06/2023)

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.pdf (17:17:20 PM; 26/06/2023)

- Thay đổi Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty.pdf (15:08:27 PM; 31/05/2023)

- Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông TN năm 2023.pdf (10:18:25 AM; 27/04/2023)

- CBTT Về thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát Công ty.pdf (09:35:21 AM; 27/04/2023)

- Báo cáo Thường niên năm 2022.pdf  (14:35:22 PM; 11/04/2023)

- Thông báo Mời họp và CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên hội Cổ đông năm 2023 (tbdhdcd_2023_compressed_compressed.pdf) (16:10:20 PM; 04/04/2023)

- CBTT về đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.pdf (11:12:30 AM; 04/04/2023)

- Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức danh Kê toán trưởng Công ty.pdf (10:38:30 AM; 31/03/2023)

- Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội đồng ổ ông thường niên năm 2023.pdf (14:48:30 PM; 08/03/2023)

- CBTT về Quyết định của Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh về xử phạt về vi phạm hành chính về thuế.pdf (16:20:30 PM; 02/03/2023)

- Điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính theo kết quả kiểm toán báo cáo Tài chính của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 380/-TB-KVII ngày 16/12/2022.pdf (14:22:30 PM; 30/01/2023)

- Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022.pdf (08:48:50AM; 30/01/2023)

- Công bố thông tin về Quản trị Công ty.pdf (08:16:39AM; 20/01/2023)

- CBTT Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới.pdf  (16:16:39PM; 30/12/2022)

- CBTT về Ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.pdf  (09:20:39AM; 15/11/2022)

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022.pdf  (14:31:36 PM; 28/07/2022)

Công bố thông tin tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tại Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.pdf (15:54:39 PM; 27/06/2022)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.pdf (08:34:39 AM; 17/05/2022)

CBTT Thay đổi nhân sự.pdf (15:57:39 PM; 23/04/2022)

CBTT: Thông báo Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.pdf (16:52:36 PM; 23/02/2022)

CBTT: Thông báo ngày dăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.pdf (16:45:26 PM; 23/02/2022)

CBTT: Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021.pdf (13:52:26 PM; 18/01/2022)

CBTT Về ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 2021.pdf (15:52:26 PM; 22/11/2021)

CBTT về bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.pdf (15:50:24 PM; 16/11/2021)

CBTT Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.pdf (14:57:24 PM; 09/07/2021)

CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.pdf (14:12:24 PM; 06/07/2021)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 băng tiền.pdf (16:45:39 PM; 11/05/2021)

CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm_2021.pdf (16:55:39 PM; 23/04/2021)

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021.pdf (16:55:39 PM; 02/04/2021)

Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021.rar

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021.rar (12:54:39 PM; 02/04/2021)

- Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021.xlsx

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.pdf (10:12:39AM; 29/01/2021)

- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN 2021.pdf (10:12:39AM; 04/03/2021)

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.pdf (10:12:39AM; 29/01/2021)

- Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước.pdf

- CBTT về Ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.pdf  (15:20:39PM; 05/11/2020)

- Thông báo danh sách người sở hữu chứng khoán.pdf (09:49:39AM; 14/7/2020)

- Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2020.pdf (09:14:39AM; 17/6/2020)

- Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.pdf (14:30:39PM; 16/6/2020)

- Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Tài liệu phục cụ Đại hội gửi trước cho cổ đông.rar (15:44:39PM; 04/6/2020)

- Thông báo về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .pdf (15:37:39PM; 04/6/2020)

- Công bố Quyết đinh bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.pdf (8:23:39AM; 22/4/2020)

- CBTT: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.pdf (9:50:39AM; 22/4/2020)

- CBTT: Thông báo về tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.pdf (8:02:37 AM; 14/04/2020)

- CBTT: về xin tạm hoãn và xin gia hạn thời gian ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020.pdf (8:00:37 AM; 14/04/2020)

- Công bố thông tin về Chốt danh sách quyền tham dự_2020.rar (ngày 10/04/2020; 8:37:35 AM)

- CBTT về giải trình ý kiến kiểm toán.pdf (ngày 23/03/2020; 16:37:35 PM)

- Công bố thông tin về ngày chốt danh sách quyền tham dự và dự kiến ngày và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.pdf (ngày 10/03/2020; 10:47:35 AM)

- Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình do UBND tỉnh Quảng Bình sỡ hữu.pdf

- BTT Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.pdf (ngày 15/11/2019; 4:31:13 PM)

- Thông báo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.pdf

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm_2019.pdf (20/04/2019: 14:54:10)

(Ngày CBTT: Ngày 27/3/2019) Báo cáo Thường niên năm_2018.pdf

(Ngày CBTT: ngày 20/3/2019). Báo cáo tài chính năm 2018 đã đượckiểm toán.pdf

(Ngày CBTT: 18/3/2019). MQB Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.pdf

(Ngày CBTT: 13/3/2019). MQB Công bố thông tin về dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.pdf

Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm thuế.pdf

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 2018

Báo cáo kiểm toán tài chính cho năm tài chính kết thúc ngay 31/12/2018

Báo cáo thay đổi cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữa 5% trở lên chứng chỉ đóng

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ngày 20/4/2018, Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà Nội v/v Đại hội cổ đồng năm 2018

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và SGDCK Hà Nội v/v thống nhất Đại hội cổ đông năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký dự họp Đại hội cổ đông năm 2018

Công bố Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

MST: 3100488562; Tel: 0232 3889288; Email: unrencoquangbinh@com.vn